Зоагальноосвытня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Завдання

Екстернат

Програма підготовки до річного оцінювання за курс повної загальної середньої освіти для учнів-екстернів Рівненської ЗОШ №6
2018/19 н.р.


Українська мова


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ
Правильна вимова голосних і приголосних звуків.
Складні випадки правопису: слів із ненаголошеними голосними, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, префіксів і суфіксів, м′якого знака, апострофа, великої букви, слів із подвоєнням і подовженням приголосних, імен та імен по батькові, прізвищ, складних слів і слів іншомовного походження, прислівників.
Будова слова. Способи словотвору.
Лексикологія. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова.
Шляхи збагачення лексики української мови. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Синонімічне багатство мови. Лексична сполучуваність. Складні випадки слововживання.
Фразеологізми в мовленні.
Словники й довідкова література. Електронні словники.
Частини мови. Складні випадки відмінювання іменників, прикметників, числівників.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ


Словосполучення і речення. Просте речення. Просте ускладнене речення. Односкладні речення. Відокремлені члени речення.
Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку частин їх: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки в них. Безсполучникове складне речення  й розділові знаки в ньому.
  Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.
Синтаксична синонімія як джерело багатства й виразності мови.
Синтаксичні норми літературної мови. Особливості вживання  в мовленні простих і складних речень.
Інтонування різних видів простих і складних речень.
Розділові знаки  в реченнях із прямою мовою  і в діалозі.
Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.

Структура тесту


Учням пропонується 3 контрольні роботи у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Кожна робота налічує 3 варіанти. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання, орфографічна та пунктуаційна грамотність.
Кожен тест складається з 18 завдань різної форми.
Завдання 1–12 з вибором однієї правильної відповіді містять чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Учні повинні вибрати правильну, на їхню думку, відповідь.
У завданнях 13–15 учні-екстерни мають установити відповідність між елементами лівої та правої колонок.
Два завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завд. 16–17) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.
Завдання 18 вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання. Учні повинні Сформулювати тезу, навести два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять їх думку. Проілюструвати свої міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначити автора й назву твору, указати проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, навести цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя і сформулювати висновки. Учні не повинні переказувати зміст художнього твору, не давати повної характеристики образів.
Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.
Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність.
Зміст і будова тексту
Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
Основні види роботи з текстом (редагування, скорочення, доповнення тощо).
Стилістичні особливості синтаксису.

Оцінювання завдань тесту
Завдання 1–12 з вибором однієї правильної відповіді – 0 або 1 бал.
Завдання 13–15 на встановлення правильної відповідності – 0, 1, 2, 3 або 4 бали (кожна правильно визначена логічна пара – 1 бал).
Завдання 16–17 на надання короткої відповіді – 0 або 1, 2 бали.
Примітка
Два бали ставиться за повну відповідь, 1 бал – за неповну.
Завдання 18 на надання розгорнутої відповіді – 0, 1 або 2 бали.
Критерії оцінювання завдання № 18:
2 бали
Відповідь на запитання вичерпна, учень/учениця виявляє розуміння аргументує свої думки, логічно викладає зміст. У відповіді на запитання допущено не більше ніж дві помилки (орфографічні чи пунктуаційні).
1 бал
Відповідь на запитання загалом повна, учень/учениця виявляє часткове розуміння проблеми, порушеної автором у творі, не зовсім переконливо висловлює власне ставлення до неї, нечітко аргументує свої думки, порушує логічний виклад змісту. У відповіді на запитання допущено до п’яти помилок (орфографічних чи пунктуаційних).
0 балів
Учень/учениця не розуміє змісту запитання, підміняє аналіз питання
переказом художнього твору або обмежується загальними фразами, відповідь
не спирається на художній твір, відсутня власна позиція щодо теми
висловлення. У відповіді допущено понад п’ять помилок.

Методика проведення річного оцінювання та переведення тестових балів
у бали за 12-бальною шкалою оцінювання

Перед початком виконання тесту учні підписують роботу, на штампі ставлять дату проведення річного оцінювання.
Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за сусідніми партами не виконували однакові варіанти. Також учитель попереджує учнів-екстернів, що за правильне виконання тесту вони можуть отримати максимально 30 тестових балів. Тож результат річного оцінювання буде тим вищий, чим більшу кількість завдань учень виконає. Учитель також доводить до відома учнів, що, виконуючи завдання 18, вони мають надати вичерпну відповідь на запитання, але уникати розлогих вступів, переказування тексту твору чи детальної характеристики героїв.

Таблиця переведення тестових балів у 12 - бальну шкалу оцінювання


Тестові бали

12-бальна шкала

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

9-10

5

11-12

6

13-16

7

17-20

8

21-24

9

25-26

10

27-28

11

29-30

12

Українська література

Поети «розстріляного відродження».
Павло Тичина. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...»,  «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти».
3. Максим Рильський *«Солодкий світ!..»,  «У теплі дні збирання винограду».
4. Микола Хвильовий (М.Фітільов) «Я (Романтика)».
5. Валер’ян Підмогильний «Місто».
6. Остап Вишня  «Моя автобіографія», «Сом».
7. М.Куліш «Мина Мазайло».
8. Б.-І. Антонич «Різдво», «Зелена євангелія».
9. Є. Маланюк «Стилет чи стилос?»
10. І.Багряний «Тигролови».
11. О.Довженко «Україна в огні».
12. В.Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці», «Я…»
13. Д.Павличко «Два кольори».
14. І.Драч «Балада про соняшник».
15. Л.Клостенко. Лірика. «Маруся Чурай».
16. В.Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»,«Господи, гніву пречистого…»
17. О.Гончар «За мить щастя», «Залізний острів».
18. Г.Тютюнник «Дві зозулі з поклоном».
19. Література українського постмодернізму.


Структура тесту

Укладено 3 контрольні роботиу тестовій формі, однакових за структурою та складністю відповідно за програмою 12 класу. Кожна робота налічує 3 варіанти. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час річного оцінювання передбачено оцінити опанування учнями змістових ліній, визначених програмою: зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературнийпроцес, відомості з теорії літератури.
Кожен тест складається з 18 завдань різної форми.
Завдання 1–12 з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Учні повинні вибрати правильну, на їхню думку, відповідь і записати.
У завданнях 13–15 учні мають установити відповідність між лівою та правою колонками.
Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завд. 16–17) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.
Вісімнадцять завдань тесту перевіряють знання змісту вивчених текстів, уміння їх аналізувати, виявляти особливості змісту і форми, порівнювати певний літературний твір із творами інших письменників вивченого періоду.
Завдання 18 вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване питання. Учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.

Зарубіжна література


1. Генрік Ібсен (1828 – 1906). “Ляльковий дім”.
2. Модернізм. Авангардизм 1910 – 1920-х років, його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм).
3. Франц Кафка “Перевтілення”
4. Джеймс Джойс. Психологічне есе “Джакомо Джойс”
5. Михайло Булгаков. Роман “Мастер і Маргарита”
6. Р.М.Рільке “Орфей, Евридіка, Гермес”, “Ось дерево звелось...”.
7. Г.Аполлінер “Лорелея”, “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй”.
8. “Срібна доба” російської поезії. О.Блок (1880 – 1921). “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”.
9. А.Ахматова (1889 – 1966). “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужную”, “Реквієм”.
10. Б.Пастернак (1890 – 1960). “Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки...”, “Зимова ніч”.
11. Б.Брехт «Життя Галілея”.
12. А.Камю “Чума”. Камю і екзистенціалізм
13. Е.Хемінгуей “Старий і море”
14. КавабатаЯсунарі “Тисяча журавлів”
15. Г.Маркес “Сто років самотності”.
16. Патрік Зюскінд. Ознаки постмодернізму в повісті “Запахи. Історія одного вбивці”


Структура тесту

Укладено 3 контрольні роботиу тестовій формі, однакових за структурою та складністю відповідно за програмою 12 класу. Кожна робота налічує 3 варіанти. Завдання вимірюють рівень засвоєння програмового матеріалу й сформованість в учнів таких когнітивних рівнів, як знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез і оцінювання. Під час річного оцінювання передбачено оцінити опанування учнями змістових ліній, визначених програмою: зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературнийпроцес, відомості з теорії літератури.
Кожен тест складається з 18 завдань різної форми.
Завдання 1–12 з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Учні повинні вибрати правильну, на їхню думку, відповідь і записати.
У завданнях 13–15 учні мають установити відповідність між лівою та правою колонками.
Чотири завдання відкритої форми з короткою відповіддю (завд. 16–17) передбачають уписування відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.
Вісімнадцять завдань тесту перевіряють знання змісту вивчених текстів, уміння їх аналізувати, виявляти особливості змісту і форми, порівнювати певний літературний твір із творами інших письменників вивченого періоду.
Завдання 18 вимагає написання розгорнутої відповіді на запропоноване питання. Учні мають надати вичерпну відповідь, сформулювати і прокоментувати проблему, порушену в художньому творі, пояснити позицію автора, указати, чи погоджуються вони з такою позицією, й аргументувати свою думку. Обсяг відповіді – від 100 до 200 слів.

Англійська мова


Т ематика с итуативного спілкування:

Світ навкруги мене(-генеологічне дерево, автобіографія, стиль мого життя)
Природа і погода (-захист природи та кології навколишнього середов ищ е, охорон а довкілля, погодні умови твого решіону)
Засоби масо вої інформації (вплив телебачення на молодь, навчальні радіопрограми,відомі ведучі, улюблена р адіотеле передача)
Молодіжн а культура (молодіжні організації, клуби, табори; подорожі та молодіжний туризм; статеве виховання молоді)
Наука і технічний прогрес(новітні інформаційні технології, передові  галузі науки, відомі вчені,винаходи та винахідники)
Канада та Австралія (географічні та історичні відомості;державний устрій,економіка)
Робота і професія (сучасні та престижні професії, профорієнтація в школі, вибір професії)Засоби вираження:
It was full of…
You are going to…
Who will be playing for your course?
How did you hear of the summer school
E-mail
Country of birth
Citizenship
Gender (male|female)
Please remember that…
Can you go through the nearest channel
It was copied
He is advertising goods
In the last one thousand years…
What is the reason for…
It was conquered by…
What is the right order?
Where are you unlikely to find…?
God  Knows!
Not clear
Well done!
What category of …does …belong to?
What is not true about…?Express your opinion, please.I admire this person because…


Граматика

Present, past, Future Tenses
Future-in-the-Past Tense
Active and Passive Voices
Non-defining Clauses
Gerund
Reported Speech

Історія України


УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.).  
Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України.  Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок німецько-радянської  війни.  Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року.  Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація.    Військові події 1941—1942 рр. Окупація України.  
Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.
Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Створення  УПА.
Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Другої світової   війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.

2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)
Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
Відновлення політики радянізації в західних областях України. Національно - визвольний рух 1944 - 1945 рр. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».
Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина  50-х — середина 60-х рр.)
Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.
XX з'їзд КПРС і початок лібералізації суспільного життя. Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба та ін. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.
Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення  у повсякденному житті населення.
Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.
4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-х — середина  80-х рр.)
Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.
Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
Зміни в соціальній та у національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.
Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних течій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985—1991 рр.)
Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.
Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.
Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.
Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.
6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.
Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.
Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.
Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини.
Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.
Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій.
Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.ЗРАЗОК

Завдання з історії України
для проведення річного оцінювання учнів-екстернів
за курс повної загальної середньої освіти
І варіант

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. . Позначте прізвище голови першого українського уряду, створенного у червні 1917 р.:
А. В. Винниченко;
Б. М. Грушевський;
В. С. Петлюра;
Г. Д. Дорошенко.
2. Позначте прізвище першого президента Української Академії наук (УАН) :
А.В. Вернадський;
Б.Е. Патон;
В.О. Палладін;
Г.А. Кримський.
3. Позначте особливість непу в Україні :
A.неп було запроваджено раніше, ніж у РСФРР;
Б.неп викликав певні зміни в політичній системі;
B.неп було згорнуто в 1925р.;
Г. «комнезами» України противилися непу і виступали проти його впровадження.
4. Визначте результат державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці                 1930-х рр. :
А. розквіт авангардного мистецтва;
Б. утвердження ідейного різноманіття в мистецтві;
В. скасування цензури засобів масової інформації;
Г. ліквідація масової неписьменності дорослих.
5. Укажіть дату формування легіону Українських січових стрільців (УСС) :
А. серпень 1917р. ;
Б. жовтень 1914р. ;
В. листопад 1914р. ;
Г. грудень 1914р.
6. Укажіть дату утворення Західноукраїнської Народної Республіки:
А. 18 жовтня 1918 p.;
Б. 28 жовтня 1918 p.;
В. 9 листопада 1918 p.;
Г. 13 листопада 1918 p.
7. Позначте, як називається удосконалення всіх сфер життя, здійснюване під керівництвом КПРС у другій половині 80-х рр.:
А  «відбудова»;
Б  «реконструкція»;
В  «переобладнання»;
Г  «перебудова».
8. Якими  методами  здійснювалося  модернізація  України  у  середині 1950-х — на початку 1960-х рр.?
А  Шляхом залучення іноземних інвестицій;
Б  завдяки запровадженню системи реформ;
В  застосовуючи масовий терор та експлуатацію населення;
Г  шляхом прийняття нового законодавства.
9. Курська битва, в ході якої було звільнено Лівобережну Україну, відбулася у:
А  лютому–березні 1943 р.;
Б  липні–серпні 1943 р.;
В  вересні–листопаді 1943 р.;
Г  грудні–лютому 1944 р.
10. Гоніння та репресії проти діячів культури 30-х рр. отримали назву:
А  «справа № 30»;
Б  «великий терор митців»;
В  «знищення талантів»;
Г  «розстріляне відродження».
Завдання з вибором кількох правильних відповідей
11.Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.:
А. критика культу особи
         Б. припинення «холодної війни» із Заходом
        В. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину
        Г. реабілітація жертв репресій
        Д. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних ромадян
        Е. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ
12. Вирізніть основні принципи суцільної колективізації в Україні (4 правильні відповіді):
А. примусовість;
Б. різноманітні форми кооперації;
В. форсованість темпів;
Г. відкидання перехідних форм;
Д. урахування місцевих умов;
Е. застосування однієї форми кооперації;
Є. поступовість.

Завдання для проведення річного оцінювання з іноземної мови (англійської) охоплюють зміст чинної навчальної програми усього шкільного курсу. Учням-екстернам пропонується для виконання контрольні роботи відповідно до програм 10-11класу. Робота налічує 3 варіанти.

Кожен варіант налічує 19 тестових завдань різних типів та рівнів складності:
- тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді 1-12.  Використовуються для оцінювання основних знань та умінь з теми. Завдання вважається виконаним правильно, якщо позначено тільки одну відповідь. Правильна відповідь на завдання 1-10 оцінюється 1 балом, 11-15 оцінюється 3 балами. Загальна кількість балів – 25;
- тестові завдання 16-18 на визначення відповідності, або на вибір правильної відповіді, за текстом, високого рівня складності. Завдання такого типу передбачають вибір взаємопов’язаних понять і встановлення між ними логічних зв’язків, або правильний переклад і роботу за текстом. За одну правильно визначену відповідність або послідовність – 3,5 бал. Загальна кількість балів – 7.
письмове завдання 19, що вимагає розгорнутої відповіді, вираження на папері своїх думок, та знань щодо використання фонетичних та граматичних навичок оцінюється максимально у 6 балів, залежно від повноти та правильності змісту. Загальна кількість балів -8.
Отже, виконавши правильно всі завдання учень може отримати 38 балів.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.
Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад  Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост. Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.
Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзський та Токійський  процеси над воєнними злочинцями.


США та Канада у 1945 – на початку      ХХІ ст.

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр.. Посилення внутрішньополітичної реакції.. Масовий негритянський рух в 60-х рр.
США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді,  Л. Джонсона, Р. Ніксона .  США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.
“Нова економічна філософія” Б. Клінтона.
 Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст.. Перспективи розвитку українсько-американських відносин .
Канада у ІІ пол.. ХХ ст. – на поч.. ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.


Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.)
Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.
Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”. Об’єднання  Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів  у 40 – 70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм.. “Третій шлях” Т. Блера. Сучасне становище у країні.
Франція. Соціально-економічний  та політичний розвиток  Четвертої Республіки. Становлення П’ятої Республіки.  Травневі події 1968 р.  Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.. Взаємини Франції з Україною.
Італія. Проголошення республіки. Італійське “економічне диво”. Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.
Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ- на поч ХХІ ст.  – здобутки та проблеми.
4. СРСР. Нові незалежні держави
Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки.  Завершення епохи Сталіна.
Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. “Хрущовська відлига”.
Роки “брежнєвського застою”. (1964 – 1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.
Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985 – 1991 рр.)  Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці ХХ – на початку ХХІ ст..
Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.
5. Країни Центральної та Східної Європи. (1945 – поч. ХХІ ст.)
Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60 – 70-х рр. ХХ ст.
Демократичні  революції , особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.
6. Розвиток провідних країн Азії,  Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.
Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.
Японія. Повоєнне реформування країни. Японське “економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.
Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ  на поч. ХХІ ст.
Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді  у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
Країни Африки та Близького Сходу.. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль.
Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.
Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.
Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.
7. Світ на початку ХХІ тисячоліття.

Кінець “холодної війни”. Нове політичне мислення. Перехід від конфронтації до співробітництва. Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі. Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства..
ЗРАЗОК

Завдання з всесвітньої історії
для проведення річного оцінювання учнів-екстернів
за курс базової загальної середньої освіти
І варіант

І рівень
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Вищий законодавчий і виконавчий орган Першої Французької республіки називався:
А конкордат;
Б сенат;
В Конвент;
Г конгрес.
2. Чому XVII ст. в історії Франції називають «століттям Людовіка XIV»?
А За часів його правління Франція досягла найбільшої економічної та
політичної могутності в Європі;
Б Людовік XIV започаткував нову королівську династію;
В Людовік XIV сприяв завершенню громадянських воєн у Франції;
Г Людовик XIV перебував при владі майже століття.;
3. Американські плантатори у 50–60-х рр. XIX ст. як робочу силу викорис товували:
А фермерів-кріпаків, що проживали на їхніх землях;
Б вільнонайманих білих працівників;
В працю корінного населення Америки — індіанців;
Г негрів-рабів, яких привозили із Африки, та їхніх дітей, народжених у США.
4. Що стало причиною розв’язання Тридцятилітньої війни у Європі (1618–1648)?
А Ворожнеча між протестантськими й католицькими державами;
Б ворожнеча між християнськими державами Європи і мусульманською Османською імперією;
В прагнення Франції відібрати Ельзас і Лотарингію у Священної Римської імперії.
Г прагнення Бургундії відокремитися від Франції.
5. Які наслідки мала франко-прусська війна 1870–1871 рр.?
А Укладення мирного договору між Францією і Пруссію;
Б створення об’єднаної Німецької імперії;
В великі втрати армій обох воюючих сторін та підготовка до подальших військових дій;
Г поразка прусських військ та подальша роздробленість німецьких територій.
6. Позначте прізвище лідера чартистського руху, який в 1836 р. заснував «Лондонську асоціацію робітників»:
А Ч. Грей;
Б В. Ловетт;
В Д. Гарні;
Г Дж. Бронтер.
7. Повстання декабристів у Російській імперії відбулося:
А квітні 1821 р.;
Б листопаді 1823 р.;
В грудні 1825 р.;
Г серпні 1830 р.
8. Результатом промислової революції в Англії у 1815–1847 рр. ста ла(-в, -о):
А переважний розвиток важкої промисловості прискореними темпами;
Б вирощування сільськогосподарської продукції більшістю населення країни;
В поява великої кількості мануфактур з виробництва сукна, текстилю та вивезення продукції цієї галузі за кордон;
Г криза виробництва, закриття малих і середніх підприємств, масове безробіття.
9. Хто з відомих англійських учених ХІХ ст. був автором книги «Теорія еволюції тваринного і рослинного світу»?
А Л. Пастернак;
Б Т. Шванн;
В Ч. Дарвін;
Г К. Лінней.
10. Результатом Північної війни 1700–1721рр. для Швеції було(-в, -а):
А занепад, країна потрапила під владу інших європейських держав. Кінець етапу державності;
Б здобуття нових континентальних володінь і безроздільне панування у Північному та Балтійському морях;
В утрата майже всіх континентальних володінь і можливості безроздільного панування на Балтійському морі;
Г здобуття нових континентальних володінь і безроздільне панування на Балтійському морі.
Завдання з вибором кількох правильних відповідей
11. З перелічених нижче тверджень виберіть наслідки хрестових походів (4 правильних відповідей):
А  прагнення до збагачення, жадоба золота;
Б  бідування народу;  В  пожвавлення торгівлі між Заходом і Сходом;
Г  прагнення феодалів захопити нові землі;
Д  торгівля перейшла до рук італійців;
Е  в Європі поширились нові звичаї;
Є  розпочато виробництво нових товарів;
12.  Вирізніть територіальні зміни в Європі в 1815-1847рр.(4 правильні відповіді):
А Німеччина розділена на 38 держав;
Б Австрія приєднала Ломбардію і Венецію;
В Італія розділена на 8 держав;
Г Пруссія втратила частину Саксонії і Рейнську обл.;
Д Франція повернена до кордонів 1789 р.;
Е Росія втратила частину Польщі з Варшавою;
Є Англія одержала острів Сардинію.
Завдання на встановлення відповідності
13.  Співвіднесіть дати з подіями:
А 1562 р.     1 «Генетське умиротворення»;
Б 1572 р      2 повстання Р. Кета;
В 1576 р.     3 Нантський едикт — визначення прав кальвіністів;
Г 1598 р.     4 убивство групи гугенотів у місті Вассі;
5 «Варфоломіївська ніч
14. Співвіднесіть імена з описом особистості:
А Сулейман І     1 один з організаторів селянського повстання в Китаї;
Б Олексій Михайлович    2 султан Османської імперії;
В Чжан Сяньчжун     3 Делійський султан;
Г Тимур      4 імператор Китаю;
5 цар Московської держави.
Завдання на встановлення хронологічної послідовності:
15. Розташуйте в логічній послідовності перебування на московському престолі царів:
А Бориса Годунова;
Б Федора;
В Олексія Михайловича;
Г Лжедмитрія І..
16. Розташуйте в логічній послідовності періоди Лівонської війни 1558–1583 рр.:
А боротьба російських війську Лівонії за створення морської бази наБалтиці;
Б невдача російських військ у Лівонії; оборона Пскова;
В успішні дії російських військ у Білорусії; утворення антиросійськоїкоаліції;
Г успішні дії російських військ у Лівонії.
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю:
17. Заповніть пропуски в тексті.
«У червні_____________року було створено організацію «Молода ____________» Її засновником був Дж.___________________. Мета – народна війна за звільнення від ____________________. Панування та її об’єднання в_____________________Республіку».
18.Укажіть прізвище відомого історичного діяча, використовуючи наведену нижче інформацію.
«Активний учасник однієї з перших буржуазних революцій. Розпочавши службу в чині молодшого лейтенанта артилерії, він дослужився до звання бригадного генерала. У результаті перевороту захопив владу й став одноосібним правителем великої держави. Вів численні переможні війни, але одна завершилась катастрофічно, що започаткувало кінець його політичної кар’єри».
_____________________________________________________________________________
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю
19.Дайте розгорнуту відповідь на запитання.
Доведіть або спростуйте твердження:  «Японія була важливим об’єктом колоніальної експансії європейських держав».


Назад до змісту | Назад до головного меню