Загальноосвітня школа №6 - UNREGISTERED VERSION

Перейти до змісту

Головне меню

Програма екстернат 2020

Екстернам

Програма підготовки до річного оцінювання за курс повної загальної середньої освіти для учнів-екстернів Рівненської ЗОШ №6
2019/20 н.р.

Українська мова

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ

Правильна вимова голосних і приголосних звуків.
Складні випадки правопису: слів із ненаголошеними голосними, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, префіксів і суфіксів, м′якого знака, апострофа, великої букви, слів із подвоєнням і подовженням приголосних, імен та імен по батькові, прізвищ, складних слів і слів іншомовного походження, прислівників.
Будова слова. Способи словотвору.
Лексикологія. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова.
Шляхи збагачення лексики української мови. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми. Синонімічне багатство мови. Лексична сполучуваність. Складні випадки слововживання.
Фразеологізми в мовленні.
Словники й довідкова література. Електронні словники.

Частини мови. Складні випадки відмінювання іменників, прикметників, числівників.


УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

Словосполучення і речення. Просте речення. Просте ускладнене речення. Односкладні речення. Відокремлені члени речення.
Складне речення. Типи складних речень за способом зв
язку частин їх: сполучникові й безсполучникові. Сурядний і підрядний зв'язок між частинами складного речення. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки в них. Безсполучникове складне речення  й розділові знаки в ньому.
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.
Синтаксична синонімія як джерело багатства й виразності мови.
Синтаксичні норми літературної мови. Особливості вживання  в мовленні простих і складних речень.
Інтонування різних видів простих і складних речень.
Розділові знаки  в реченнях із прямою мовою  і в діалозі.
Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.
Основні ознаки тексту: зв
язність, комунікативність, членованість, інформативність.
Зміст і будова тексту
Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
Основні види роботи з текстом (редагування, скорочення, доповнення тощо).
Стилістичні особливості синтаксису.


Українська література

Поети «розстріляного відродження».
Павло Тичина. «Арфами, арфами...», «О панно Інно...»,  «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері…», «Пам
яті тридцяти».
3. Максим Рильський *«Солодкий світ!..»,  «У теплі дні збирання винограду».
4. Микола Хвильовий (М.Фітільов) «Я (Романтика)».
5. Валер
ян Підмогильний «Місто».
6. Остап Вишня  «Моя автобіографія», «Сом».
7. М.Куліш «Мина Мазайло».
8. Б.-І. Антонич «Різдво», «Зелена євангелія».
9. Є. Маланюк «Стилет чи стилос?»
10. І.Багряний «Тигролови».
11. О.Довженко «Україна в огні».
12. В.Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці», «Я…»
13. Д.Павличко «Два кольори».
14. І.Драч «Балада про соняшник».
15. Л.Клостенко. Лірика. «Маруся Чурай».
16. В.Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…»,«Господи, гніву пречистого…»
17. О.Гончар «За мить щастя», «Залізний острів».
18. Г.Тютюнник «Дві зозулі з поклоном».
19. Література українського постмодернізму.

Зарубіжна література

Генрік Ібсен (1828 1906). “Ляльковий дім”.
Модернізм. Авангардизм 1910
1920-х років, його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм).
Франц Кафка “Перевтілення”
Джеймс Джойс. Психологічне есе “Джакомо Джойс”
Михайло Булгаков. Роман “Мастер і Маргарита”
Р.М.Рільке “Орфей, Евридіка, Гермес”, “Ось дерево звелось...”.
Г.Аполлінер “Лорелея”, “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй”.
“Срібна доба” російської поезії. О.Блок (1880
1921). “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”.
А.Ахматова (1889
1966). “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужную”, “Реквієм”.
Б.Пастернак (1890
1960). “Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки...”, “Зимова ніч”.
Б.Брехт «Життя Галілея”.
А.Камю “Чума”. Камю і екзистенціалізм
Е.Хемінгуей “Старий і море”
КавабатаЯсунарі “Тисяча журавлів”
Г.Маркес “Сто років самотності”.
Патрік Зюскінд. Ознаки постмодернізму в повісті “Запахи. Історія одного вбивці”Англійська мова

Т ематика с итуативного спілкування:

Світ навкруги мене(-генеологічне дерево, автобіографія, стиль мого життя)
Природа і погода (-захист природи та кології навколишнього середов ищ е, охорон а довкілля, погодні умови твого решіону)
Засоби масо вої інформації (вплив телебачення на молодь, навчальні радіопрограми,відомі ведучі, улюблена р адіотеле передача)
Молодіжн а культура (молодіжні організації, клуби, табори; подорожі та молодіжний туризм; статеве виховання молоді)
Наука і технічний прогрес(новітні інформаційні технології, передові  галузі науки, відомі вчені,винаходи та винахідники)
Канада та Австралія (географічні та історичні відомості;державний устрій,економіка)
Робота і професія (сучасні та престижні професії, профорієнтація в школі, вибір професії)


Засоби вираження:
It was full of…
You are going to…
Who will be playing for your course?
How did you hear of the summer school
E-mail
Country of birth
Citizenship
Gender (male|female)
Please remember that…
Can you go through the nearest channel
It was copied
He is advertising goods
In the last one thousand years…
What is the reason for…
It was conquered by…
What is the right order?
Where are you unlikely to find…?
God  Knows!
Not clear
Well done!
What category of …does …belong to?
What is not true about…?Express your opinion, please.I admire this person because…


Граматика

Present, past, Future Tenses,    Future-in-the-Past Tense, Active and Passive Voices
Non-defining Clauses, Gerund, Reported Speech
Conditional Clauses 1,2,3,mixed, Idioms, Phrasal Verbs
Will/going to
+infinitive
Used to / would to +
infinitive


Історія України

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (19391945 рр.).  
Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України.  Воззєднання Хотинщини, Південної Бессарабії і Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок німецько-радянської  війни.  Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 року.  Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація.    Військові події 19411942 рр. Окупація України.  
Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації. Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Створення  УПА.
Початок визволення України. Бої на Лівобережжі. Звільнення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Другої світової   війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в роки війни.
2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945
ПОЧАТОК 50-х рр.)
Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 19461947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
Відновлення політики радянізації в західних областях України. Національно - визвольний рух 1944 - 1945 рр. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».
Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (середина  50-х
середина 60-х рр.)
Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.
XX з'їзд КПРС і початок лібералізації суспільного життя. Л.Лук
яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба та ін. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.
Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х
першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення  у повсякденному житті населення.
Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.
4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕДИНА 60-х
середина  80-х рр.)
Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р.
Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті
на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
Зміни в соціальній та у національній структурі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.
Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних течій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
Активізація опозиційного руху в другій половині 60-х
на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.

5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985
1991 рр.)
Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху.
Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.
Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в СРСР.
Проголошення, незалежності України. Розпад СРСР.
6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту президентства в Україні.
Стан господарства після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення. Еміграція.
Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки у європейський та світовий економічний простір.
Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини.
Основні чинники та особливості розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти. Основні тенденції розвитку науки. Здобутки української літератури і мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української культури на початку XXI ст.
Стан навколишнього середовища та проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя України в умовах незалежності. Взаємовідносини державної влади та релігійних конфесій.
Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX
на початку XXI ст.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни.
Причини, характер, періодизація Другої світової війни. Характеристика військових дій на першому етапі війни 1939 - червень 1941 рр. План «Барбаросса». Напад  Німеччини на СРСР. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті у 1941-42 рр. Процес формування антигітлерівської коаліції.
Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях. Голокост. Сталінградська битва. Розгром німецьких військ на Орловсько-Курській дузі. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення військових дій у Центральну та Східну Європу.
Зміна ролі чоловіка і жінки в повсякденному житті в умовах війни.
Відкриття другого фронту в Європі. Завершальний період війни в Європі та Азії. Роль визначних військових, державних та політичних діячів в перемозі над нацизмом та фашизмом.
Зміни у світі внаслідок Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини. Сан-Франциська конференція та створення ООН. Нюрнберзський та Токійський  процеси над воєнними злочинцями.


США та Канада у 1945
на початку      ХХІ ст.

Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу. США у 1945-1960 рр.. Посилення внутрішньополітичної реакції.. Масовий негритянський рух в 60-х рр.
США в 60-70 рр. ХХ ст. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді,  Л. Джонсона, Р. Ніксона .  США у 80-90 рр. ХХ ст. Рейганоміка.
 “Нова економічна філософія” Б. Клінтона.
  Сучасні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні пріоритети американських президентів ХХІ ст.. Перспективи розвитку українсько-американських відносин .
Канада у ІІ пол.. ХХ ст.
на поч.. ХХІ ст. Проблема Квебеку. Українсько-канадські відносини.

Країни Західної Європи (1945 поч. ХХІ ст.)
Наслідки Другої світової війни для провідних країн Західної Європи. План Маршалла. Початок європейської економічної інтеграції.
Німеччина. Створення ФРН і НДР. Німецьке “економічне диво”. Об
єднання  Німеччини. Українсько-німецькі відносини.
Велика Британія. Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів  у 40
70-х рр. ХХ ст. Трансформація Британської колоніальної імперії. Тетчеризм.. “Третій шлях” Т. Блера. Сучасне становище у країні.
Франція. Соціально-економічний  та політичний розвиток  Четвертої Республіки. Становлення П
ятої Республіки.  Травневі події 1968 р.  Ш. де Голль. Франція наприкінці ХХ на початку ХХІ ст.. Взаємини Франції з Україною.
Італія. Проголошення республіки. Італійське “економічне диво”. Державна програма боротьби з мафією. Соціально-економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ- на поч. ХХІ ст.
Інтеграційні процеси в Європі наприкінці ХХ- на поч ХХІ ст.  
здобутки та проблеми.
4. СРСР. Нові незалежні держави
Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки.  Завершення епохи Сталіна.
Загострення політичної боротьби після смерті Сталіна. “Хрущовська відлига”.
Роки “брежнєвського застою”. (1964
1985 рр.). Суспільно-політичне життя країни. Дисидентський рух.
Від “перебудови” до розпаду СРСР (1985
1991 рр.)  Лібералізація суспільного та політичного життя. Антидержавний путч 1991 р. Розпад СРСР. Росія у кінці ХХ на початку ХХІ ст..
Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя та Середньої Азії, Білорусь, Молдова. Особливості шляхів історичного розвитку.
5. Країни Центральної та Східної Європи. (1945
поч. ХХІ ст.)
Становлення прорадянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії. Утворення системи світового соціалізму. Кризові явища 60 70-х рр. ХХ ст.
Демократичні  революції , особливості їх здійснення. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.
6. Розвиток провідних країн Азії,  Африки та Латинської Америки в др. пол. ХХ - на поч. ХХІ ст.
Розпад світової колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Нові індустріальні країни.
Японія. Повоєнне реформування країни. Японське “економічне диво”. Внутрішня та зовнішня політика Японії наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.
Китай. Проголошення КНР. Соціально-економічні експерименти китайських комуністів. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ  на поч. ХХІ ст.
Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру та І. Ганді  у внутрішній та зовнішній політиці. Розвиток Індії наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
Країни Африки та Близького Сходу.. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на Півдні Африки. Утворення держави Ізраїль.
Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання.
Латинська Америка. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку країн регіону в повоєнний час. Варіанти революційного процесу: Кубинська революція, революція в Чилі.
Встановлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Українці в країнах регіону.
7. Світ на початку ХХІ тисячоліття.

Кінець “холодної війни”. Нове політичне мислення. Перехід від конфронтації до співробітництва. Внесок України в поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі. Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем: екологічної, демографічної, соціально-економічних проблем людства..Географія

1. Країни Європи
З агальна характери ст ика регіону, його склад . Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.
Країни ЄС: особливості, проблеми, роль інтеграційних процесів.
ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості суч асного розвитку госп о дарства .
Велика Британія. О собливості ЕГП, його впл ив на розвиток країни. Населення, міста. Х арактерні риси розви тку економіки . Значе ння зовнішніх економічних зв
язків.
Ф ранція. Особливо сті  ЕГП. Населення і мі ста. Провідні галузі господарства.
Італія. Особливості ЕГП, йоговплив
на розвиток господарства. Населення, міста. Г алузева структура го сподарства, її тер иторіальні відмінност і.
Держави-сусіди України (Білорусь, Молдова, Польща, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина).
2. Країни Азії
Загальний огляд. Ск лад регіону. Різном анітність країн.
Я понія. ЕГП, істори ко -культурні особливо сті. Особливості населення. Роль науки і високих технологій в економіці. Галузева і територіальна структура господарства.  Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні звязки.
К итай.
Особливос ті р озселення, демографі чн а політика і трудові р есурси. Економічна політи ка в країні.  Галузева с труктура господарств а, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні  відносини. Територіальні відмінності.
Індія. Культурно-істо ричні особливості кр аїни. Природні умови і р есурси. Розміщення н аселення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі
3. Країни Північної Америки
США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Українська діаспора США. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх еконо мічних відносин СШ А.
Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство. Роль країн и в міжнародному г еог рафічному поділі прац і.
4. Країни Латинської Америки
Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад регіону. Політ ична карта, різномані тність країн. О собливості населенн я. Основні риси географії с ільського господарст ва, промисловості, трансп орту. Екологічні про блеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці
5. Країни Африки.Австралія та країни Океанії
Загальний огляд країн Африки. Склад регіону, різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.
Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські аг ломерації. Особливо ст і економічного розв итку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту і ресурсів.  Роль країни в МГП П. Зовнішні зв
язки.
Країни Океанії. Специфіка ЕГП. Нова Зеланд ія і острівні країни Т ихоокеанського регіону. Політична карта. Етнічна карта регіону.
Особливості розвитку малих острівних держав
6. Глобальні проблеми людства:війни і миру, екологічна, сировинна й енергет ична, голоду, боротьб и зі  злочинністю, терори змом, епідеміями. Роль світової громадсь кості у їх розвязуванн і.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Що таке ідентичність?
Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. Совість.

Соціалізація особистості
Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб
єкти соціалізації.

Самореалізація людини
Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність.
Людська гідність і права людини
Поняття людської гідності. Людська гідність
основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності.
Еволюція прав людини Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини.
Людина і державаВзаємовідносини «людина
держава». Верховенство права.
Права дитини
Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.
Захист прав дитини.
Механізми захисту прав людини і прав дитини
Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні механізми захисту прав людини, їх класифікація.
Правозахисні організації.
Соціокультурна багатоманітність.
Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна різноманітність. Рівність.
Тема . Ефективна комунікація.
Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна комунікація.
Стереотипи та упередження. Дискримінація. Конфлікти.
Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. Поняття дискримінації.
Демократична держава
Виникнення і зміст демократії. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Громадянське суспільство
Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства.
Громада
Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.  
Школа
простір демократії
Шкільна громада. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації шкільного життя.
Дитячі й молодіжні громадські об'єднання
Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об'єднання й рухи. Створення молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проекти. Учнівське самоврядування он-лайн
Комунікація, інформація, медіа
Поняття мас-медіа(медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія.медіатекст..
Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність
Свобода слова. Обмеження свободи слова.  Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас-медіа
критерій демократичності суспільства. Що таке цензура. Замовні матеріали («джинса») та  їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія.  Шкільні медіа.

Маніпулятивний вплив медіа
Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що таке «мова ворожнечі», і як її розпізнати.
Тема 4.  Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа
Достовірність інформації в мас-медіа. Джерела інформації. Факт та судження. Авторство медіа тексту Стандарти подання інформації.Критичний аналіз медіатекстів.
Інтернет
Приватність  та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність.  Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. Кіберзлочинність. Особливості захисту прав дітей та молоді в Інтернеті.
Соціальні цілі економіки
Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та  блага. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання.  Учасники (субʼєкти ) економічних відносин.
Сталий розвиток
Обмеженість ресурсів. Необхідність  раціонального та ефективного  використання ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля.
Ринкова економіка
Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці.
Попит і  пропозиція, ринкова ціна, конкуренція.
Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, податки, напрямки видатків.
Економіка домогосподарства
Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне споживання. Права споживачів.
Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження.
Підприємництво
Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу.
Ринок праці
Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, спеціальності,  кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого працівника.
Лобіювання інтересів та  корупція
Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та політиці.  Шляхи подолання корупції.

Інтеграція та глобалізація

Поняття інтеграції та глобалізації.  Вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. Виклики сучасного світу

Міжнародні відносини та міжнародне право
Поняття міжнародних відносин. Особливості міжнародного права. Система безпеки. Міжнародне гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації.
Україна
член європейського та світового співтовариства
Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна
ЄС.

Алгебра

Показникові та логарифмічні функції.
Показникова функція, її графік і властивості. Розв'язування показникових рівнянь і нерівностей. Логарифм числа.
Основна логарифмічна тотожність. Властивості логарифмів. Логарифмічна функція, її графік і властивості.
Розв
язування логарифмічних рівнянь і нерівностей.
Похідна та її застосування
Похідна функції, її механічний та геометричний зміст.
Похідні елементарних функцій. Похідна суми, добутку і частки функцій. Похідна складеної функції. Зростання і спадання функції. Екстремальні точки функції. Локальні екстремуми функції. Найбільше і найменше значення функції на відрізку. Дослідження функцій за допомогою похідної та побудова графіків функцій.
Інтеграл та його застосування
Первісна, невизначений інтеграл. Таблиця первісних. Основна властивість первісної. Правила знаходження первісних. Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Визначений інтеграл. Формула Ньютона
Лейбніца. Застосування інтеграла до обчислення площ та обємів геометричних фігур.
Елементи комбінаторики
Порожня множина. Способи задання множин. Підмножина даної множини. Об'єднання і переріз множин. Віднімання і доповнення множин.
Упорядкована множина. Перестановки. Розміщення. Комбінації. Біном Ньютона.


Геометрія

Координати і вектори в просторі
Прямокутна система координату просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Подібність і гомотетія просторових фігур. Кути в просторі, між прямою і площиною, між площинами. Вектори в просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число та їх властивості.
2.  Многогранники
Паралелепіпед. Призма. Піраміда. Пряма і правильна призми. Правильна піраміда. Паралелепіпед. Призма. Піраміда. Пряма і правильна призми. Правильна піраміда.
3. Об
єм тіл
Поняття про обєм тіла. Основні властивості об'ємів. Обєми многогранників: паралелепіпеда, призми, піраміди. Об'єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі.
4. Площі поверхонь тіл обертання
Площа бічної і повної поверхонь циліндра і конуса. Площа сфери.
Комбінації геометричних тіл
Вписані та описані многогранники. Розв
язування задач на комбінації       просторових фігур.Фізика

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ
Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі ор ганізми.
Електроємність. Конденсатори та їхнє використання в техніці. Енергія електричного поля.
Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Безпека під час роботи з електричними пристроями.
Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання.
Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників.

2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Вимушені коливання. Резонанс.
Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагніт них хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА
Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла.
Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона. Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. Квантові генератори та їхнє застосування. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА
Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.
Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період піврозпаду. Отримання й застосування ра діо нуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини. Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

Біологія

Розмноження організмів
Нестатеве розмноження організмів.Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.
Закономірності спадковості
Генетична термінологія і символіка.Методи генетичних досліджень.
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості.
3.Закономірності мінливості. Комбінативна мінливість.Мутаційна мінливість.Види мутацій. Мутагени. Модифікаційна мінливість.
4.  Генотип як цілісна система
Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.Генетика людини.
Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.Диференціація клітин.
Химерні та трансгенні організми.Генетичні основи селекції організмів.
5. Індивідуальний розвиток організмів
Запліднення. Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
Регенерація.
Життєвий цикл у рослин і тварин.
Ембріотехнології.
Клонування.

Популяція. Екосистема
Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів.Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.
Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем.
Біосфера
Загальна характеристика біосфери. Біогеохімічні цикли.
Вплив діяльності людини на стан біосфери.
Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов
язані:
нестача продовольства, енергії, прісної води, а також забруднення навколишнього середовища. Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Раціональне природокористування, альтернативні джерела енергії, збереження біорізноманіття, охорона природи.
Природоохоронне законодавство України.
Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.
Основи еволюційного вчення
Становлення еволюційних поглядів. Гіпотези еволюції Ламарка і Дарвіна. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції.
Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

Хімія

Органічні сполуки
Теорія як вища форма наукових знань.
Теорія хімічної будови органічних сполук
О. М. Бутлерова.
Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.
Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
Нафта. Склад, властивості нафти.  Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.
Кам
яне вугілля, продукти його  переробки.
Основні види палива та їх значення в енергетиці країни. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.
Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
Органічні сполуки і здоров
я людини. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Харчові добавки,
Е-числа. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину). Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами. Органічні розчинники, їх застосування. Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.
Уміння розв
язувати розрахункові задачі


Інформатика

1. Текстовий процесор
Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.
Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і налагодження їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.
Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах.
Налагодження параметрів сторінок. Створення колонтитулів.Друкування документа.
2. Служби Інтернету
2.1. Електронна пошта
Принципи функціонування електронної пошти. Програми для роботи з електронною поштою.
Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрування поштової скриньки, надсилання (у тому числі кільком адресатам), отримання й перенаправлення повідомлень,навігація папками, вилучення повідомлень, вкладання файлів.
Етикет електронного листування.
2.2. Комунікації за допомогою Інтернету
Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм. Поняття форуму та чату.
3. Комп
ютерні презентації
3.1. Опрацювання мультимедійних даних
Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
Додавання до відеокліпу відеоефектів та налагодження переходів між його фрагментами.
3.2. Створення й показ слайдових презентацій
Поняття презентації та комп
ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Створення написів і зображень на слайдах презентації. Вставлення зображень у презентації.Додавання анімаційних ефектів до обєктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.
3.3. Спільна робота з документами. Розроблення колективного проекту
Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.
4.Моделювання. Основи алгоритмізації
Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об
єктів.
Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структуриалгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Вхідні дані та результати, їх взаємозв
язок. Графічне подання  алгоритмів.
Складання і описання алгоритмів.Поняття про мови програмування.
5. Системи опрацювання табличних даних
5.1. Електронні таблиці. Табличний процесор
Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання  електронних таблиць.
Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Основні об'єкти: книги, аркуші, рядки, стовпці, комірки. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту.
Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання.Форматування даних, комірок і діапазонів комірок.
Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
5.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора
Призначення й використання основних математичних, статистичних і логічних функцій табличного процесора.Сортування й фільтрація даних у таблицях.Умовне форматування.
. 6. Бази даних. Системи управління базами даних  
Поняття, призначення, класифікація баз даних. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Інтерфейс для введення і відображення даних в БД.
Створення в базі даних таблиць. Визначення властивостей полів. Надання значень властивостям полів.
Зв
язки між таблицями в базі даних, їхні різновиди. Вибір типу звязку. Створення звязків різних типів.  Поняття цілісності даних.
Поняття запиту до реляційної бази даних. Автоматизоване створення запитів.

7. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів. Сучасні сервіси Інтернету
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.
Поняття про системи керування вмістом сайту. Поняття хостингу.
Основи веб-дизайну.
Поняття про засоби автоматизованого розроблення веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Етапи створення веб-сайтів.
Огляд сервісів Веб 2.0. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.
Веб-спільноти. Вікі технології.
Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.

Мистецтво

Архітектура світу
Перлини готики. Взірці архітектури Бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу.
Скульптура
Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело
втілене відчуття форми (“Оплакування Христа”, „Давид”, „Мойсей”, гробниця Медичі та ін.)
Образотворче мистецтво Італії: Епоха „титанів”
Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм втілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»). Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв
язку з природою («Сікстинська мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа»)
Видатні живописці Іспанії
Ель Греко
поєднання візантійських та готичних традицій у творчості. Дієго Веласкес: вершина іспанського живопису ХУІІ ст. Франсиско Гойя найвизначніший, неперевершений живописець і графік ХІХ ст. Сальвадор Далі яскравий виразник модерністських течій в культурі ХХ ст.
Фламандський і голландський живопис
Творчість П.П.Рубенса. Рембрандт
„великий голландець” Жанри (побутовий, портретний, біблійний).
Російський живопис
Історичний живопис (І.Рєпін, В.Суриков, В.Васнєцов). Пейзажний живопис (І.Левітан). Портрети В.Сєрова. Геній М.Врубеля.
Образотворче мистецтво Далекого Сходу
Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо. Символічне навантаження кольору.
Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу  
Багдадська книжкова мініатюра. Турецьке гончарне мистецтво. Дамаські тканини. Іранське килимарство
Паркова культура
Версаль
зразок Європейського парку. Природні парки Великої Британії. Духовне начало японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії.
Музичне мистецтво Європейська музична культура
Відень
центр європейської музичної культури (В.А.Моцарт та ін.) Великі композитори-романтики (Ф.Шопен, Ф.Ліст та ін.). Французькі шансоньє.
Музична культура Індії і Далекого Сходу
Індійський танець. Значення поз, жестів, позицій рук (мудра). Китайська опера.
Музичні ритми Америки
Види і напрями сучасної популярної музики:блюз, джаз, рок- і поп-музика. Видатні музиканти і співаки.
Театральне мистецтво
Японський театр.Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу. Театр Кабукі.
Російський балет (1год.) Російський балет.
Видатні композитори (П.Чайковський, І.Стравінський та ін.) і виконавці (Г.Павлова, В.Ніжинський, Г.Уланова, М.Плісецька та ін.).
Кіномистецтво
Світове кіномистецтво. Франція
батьківщина мистецтва кіно (видатні режисери, актори). Кіно США. Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми «жахів», фільми «катастроф» та ін.).
Мистецтво
посередник між культурами.Смисл будь-якої культури її «провідність» щодо інших культур. Зразки взаємопроникнення культур різних національних картин світу. Україна в сучасному мистецькому світовому просторі.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Система світової колективної безпеки.
Поняття національної безпеки держави. Система національної безпеки України. Поняття «гібридна війна».Воєнна доктрина України
Розвиток національних Збройних Сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави. Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України  в миротворчих місіях ООН. Формати відносин Україна
НАТО та структурами європейської системи колективної безпеки. Перспективи вступу України в НАТО.
Нормативно-правова база з військових питань.  Законодавство України про військову службу.Структура та завдання Збройних сил України
Історія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.
Поняття про військові статути. Військові звання і знаки  розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки.
Історія розвитку та класифікація стрілецької зброї. Історія українського зброярства. Озброєння іноземних армій.
Сучасна стрілецька зброя. Її класифікація, бойові властивості, принцип дії.

Поняття про бій. Види вогню та маневру, їх значення в бою. Основні види та риси ведення бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.

Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, зірками, місцевими предметами.
Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій .  Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. Рівнінадзвичайних ситуацій.Джерела небезпечних ситуацій у військовий час.  Надзвичайні ситуації, які характерні для регіону, їх наслідки.
Основні правила та порядок проведення реанімації.
Штучне дихання
його різновиди, методика та техніка проведення штучної вентиляції легенів. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-судинної системи, методика його виконання.
Види кровотеч. Неконтрольована кровотеча найбільш поширена причина серед  попереджуваних смертей після травматичного ушкодження.  
Алгоритм дій при кровотечі.

Техніка застосування прямого тиску на рану.
Техніка накладання турнікета  на верхні та нижні кінцівки.
Техніка тампонування рани.
Техніка накладання давлячої пов
язки.
Техніка виносу поранених.
Основні принципи щодо захисту населення. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку.
Характеристика зон стихійного лиха (ураганів, затоплень, пожеж, хімічного, радіаційного та бактеріологічного зараження тощо). Сутність, зміст і послідовність виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи забезпечення рятувальних та інших невідкладних робіт. Заходи безпеки при проведенні рятувальних робіт. Розшук уражених у завалах, а також в будинках, які пошкоджені і горять. Способи рятування людей з-під завалів, з верхніх поверхів напівзруйнованих будівель з використанням табельних і підручних засобів. Рятування людей із завалених і пошкоджених захисних споруд.ТЕХНОЛОГІЇ
Навчальний модуль «Краса та здоров
я»

Учень:
Знаннєвий компонент
Знає складові  культури зовнішнього   
вигляду.
Знає типи   шкіри та типи волосся.  
Знає  правила щоденного догляду за шкірою обличчя та тіла; правила  догляду  за  «проблемною  шкірою»   у  старшому  підлітковому  та юнацькому  віці.  
Знає правила  догляду  за  волоссям.
Розуміє      негативний вплив шкідливих факторів на стан здоров
я.
Розрізняє засоби (косметичні,  миючі)  для  догляду  за  тілом та обличчям.
Володіє інформацією про види укладки волосся, молодіжні фасонні  стрижки, технологію фарбування волосся природними і хімічними барвниками.  
Називає косметичні  засоби  догляду  за  шкірою   обличчя.  
Знає способи  догляду   за  шкірою рук та  ніг,  нігтями   і  косметичні  засоби       (їх   вибір, призначення,  застосування);  значення  масажу  для  шкіри  рук  і  ніг, техніку  його  виконання; види  і  технологію  виконання  манікюру  (педикюру).
Знає призначення  і  види  декоративної  косметики.
Розрізняє види  макіяжу.
Розуміє правила  добору  кольорової  гами  косметичних   декоративних  засобів  у  залежності  від  типу  обличчя,  кольору,  форми і  розташування  очей,  кольору   обличчя,  волосся і  його  довжини,  форми  та  розташування  губ  і  брів; правила  добору  окулярів  залежно  від  типу  обличчя.  
Критично ставиться до інгредієнтів, склад яких впливає на здоров
я споживача.
Усвідомлює доцільність використання екологічно чистих косметичних засобів.
Усвідомлює важливість запобігання  формуванню  шкідливих  звичок,  що  негативно впливають  на  стан  здоров
я   та  зовнішній  вигляд.

Навчальний модуль «Основи підприємницької діяльності»

Учень:
Розуміє  підприємництво як вид власної чи колективної господарської діяльності.
Знає  основи правової бази розвитку підприємництва, основні функції підприємництва, суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності.
Розуміє призначення та послідовність створення бізнес-плану.
Розуміє основні поняття: «ринок», «запити споживча», «товар», «вартість», «собівартість», «прибуток» тощо, у контексті організації власної підприємницької справи.
Називає  рушійні сили розвитку підприємництва, ключові поняття власного проекту.
Розрізняє основні види підприємств та їх організаційні форми.

Навчальний модуль «Компютерне проектування»

Учень:
Знає галузь застосування та можливості системи автоматичного проектування (САПР) (Компас 3D LT, AutoCad, bCad, PatternsCAD, OptiTex та ін.).
Знає алгоритм виконання кресленика (налаштування, використання допоміжних елементів, створення та редагування геометричних примітивів, нанесення розмірів).
Знає алгоритм побудови 3D моделі у САПР (вибір та налаштування системи координат, робота з виглядами, створення та редагування твердотілих об
єктів, основні операції з 3D обєктами, візуалізація тривимірних моделей).
Називає основні поняття, що застосовуються в процесі комп
ютерного проектування
(САПР, геометричний примітив, твердотіле моделювання, 3D модель або 3D об
єкт, візуалізація). 
Назад до змісту | Назад до головного меню